Estudis

mapa estudis

ESO

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

El 4t curs té també un caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

L’ESO a l’Institut Narcís Monturiol  DIPTIC_ESO

Batxillerat

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Es tracta d’un cicle format per dos cursos.

El batxillerat prepara l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats
Els estudis de batxillerat s’estructuren en:

  • Part comuna: matèries comunes i tutoria.
  • Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.

L’alumnat fa 30 hores lectives setmanals.
Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat. La modalitat que es triï el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle.

Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia

El Batxillerat a l’Institut Narcís Monturiol DIPTIC_BATX