Estratègia Digital

Què és l’estratègia digital de centre?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu i té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC)

A l’institut Narcís Monturiol, la Comissió d’Estratègia Digital de Centre (CEDC), formada per 5 professors i professores i membres de l’Equip Directiu, estem treballant en la nostra EDC com a continuïtat del Pla TAC, elaborat i implementat del curs 2018 al 2021. Per tant, els nostres objectius de millora en els tres àmbits principals, per al trienni 2021-2024, són:

Llista prioritzada dels objectius segons necessitat, viabilitat, recuros i grau d’impacte.

Recursos i infraestructuresCompetència Digital del ProfessoratCompetència Digital de l’Alumnat
1. Millorar els protocols d’adjudicació, repartiment, seguiment i retorn dels dispositius individuals de l’alumnat i del professorat previstos en el Pla TAC de 2018-2021.
Pla d’acció
1. Millorar l’acollida digital del professorat, establint protocols clars a principi i durant el curs a partir dels previstos en el Pla TAC de 2018-2021.
Pla d’acció
1. Millorar el seguiment i avaluació de la CDA, a través de la coordinació dels departaments didàctics i els equips docents.
Pla d’Acció
2. Millorar els protocols d’ús, seguretat i comunicació d’incidències previstos en el Pla TAC de 2018-2021.
Pla d’acció
2. Millorar l’oferta de formació al professorat: Planificar i implementar cursos de formació interna de centre en l’àmbit de la CDP anualment.
Pla d’acció
2. Participar en el Programma d’Innovació Steamcat.
Pla d’acció
3. Millorar els protocols de comunicació de la normativa d’ús a la comunitat educativa previstos en el Pla TAC de 2018-2021.
Pla d’acció
3. Aconseguir la màxima participació del claustre en la Formació Interna de Centre (FIC).
Pla d’acció
4.Millorar progressivament els espais del centre incorporant la tecnologia.
4.1 Crear una aula polivalent a través d’un projecte de centre col·laboratiu seguint el model de l’Aula del Futur. Pla d’Acció
4.2 Crear una aula informàtica temporal (curs 2021-22) per a l’alumnat de 2n ESO com a suport a les tauletes individuals de què disposen. Pla d’acció
4.3 Incorporar a les aules comunes i específiques panells interactius i dels dispositius individuals de l’alumnat de 1r i 2n ESO amb l’arribada de Chromebooks (PEDC). Pla d’acció

La nostra aula polivalent

El curs 2021-22, hem iniciat un projecte de centre per poder transformar l’antiga aula d’informàtica en una aula polivalent, un espai educatiu a disposició de tota la comunitat educativa de l’institut Narcís Monturiol, equipat amb les noves tecnologies que donin suport a la innovació educativa i a metodologies d’ensenyament i aprenentatge cooperatiu. Es tracta doncs, d’una combinació d‘ESPAI, METODOLOGIA i TECNOLOGIA.

Hem volgut que tothom participi en la seva creació des del primer dia, per això el nostre pla d’acció previst és el següent: (clica les icones a cada escena per obtenir-ne més informació)

1ESO2ESO3ESO4ESO i BATXILLERATPROFESSORAT i PAS
Activitat de llengua catalana: treball en grups per fer la descripció d’una aula polivalent i pluja d’idees
Producte final: text descriptiu escrit i oral on es recullen les idees i propostes principals. Google docs i vídeo.
Activitat de llengua catalana i tecnologia: treball en grups per elaborar un qüestionari d’opinió adreçat
a l’alumnat, al professorat i al PAS a partir de la lectura i debat de les descripcions fetes per l’alumnat de 1r ESO.
Producte final: formulari a Google Forms.
Activitat de matemàtiques i tecnologia: treball
en grups per a elaborar una pàgina web que mostri la recollida de dades,
l’anàlisi de les dades i les conclusions que se n’extreuen, per poder fer una primera proposta de disseny de l’espai que volem crear.
Producte final: pàgina web a Google Sites
Activitat de tecnologia i dibuix tècnic: treball en grups per elaborar una proposta de disseny digital a partir de les idees recollides fins al moment.
Activitat d’economia: elaboració del pressupost real del projecte escollit.
Participació en els formularis d’opinió i espais de debat.
Organització de la jornada de presentació dels projectes per a escollir el projecte guanyador.